Algemene voorwaarden


1. Het trainingsgeld
Het trainingsgeld wordt bij vooruitbetaling berekend. Het trainingsgeld dient binnen 14 dagen na aanvang van de training in ons bezit te zijn.

2. Trainingstijd
De deelnemer is gerechtigd net zoveel trainingstijd te gebruiken als zij/hij nodig acht. De hoeveelheid uren per week is afhankelijk van het aantal beschikbare uren van het instituut.

3. Opzegging
Opzegging van een training dient altijd schriftelijk te geschieden. De wederzijdse rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden. Het wegblijven of mondeling opzeggen van een opleiding wordt niet aangemerkt als het opzeggen c.q. beŽindigen van een training de deelnemer is in dat geval normaal trainingsgeld verschuldigd. Het is niet mogelijk om de training door iemand anders te laten volgen. Het tussentijds beŽindigen van de training geeft geen recht op teruggave of korting van het trainingsgeld.

4. Onderbreking
Het om welke reden dan ook van het niet bezoeken van de trainingen geeft geen recht op vermindering van het trainingsgeld. Tenzij IP in gebreke is gebleven. In dit geval dient men ons binnen 14 dagen schriftelijk in gebreke te hebben gesteld. Indien een deelnemer vier (4) weken niet aanwezig is geweest, zonder schriftelijke melding, gaan wij ervan uit dat deze zonder meer de training heeft beŽindigd. Bij een eventuele start van de training zal het volledige op dat moment geldende trainingsgeld in rekening worden gebracht.

5. Wanbetaling
Bij wanbetaling komen alle kosten als renteverlies, incassokosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke kosten voor rekening van de inschrijver(ster). Bij betaling door werkgever of andere instantie blijft de verantwoording van betaling en kosten zoals bovengenoemd omschreven, voor rekening van de inschrijver(ster).

6. Wangedrag
De directie is gerechtigd om bij wangedrag de deelnemer te verwijderen, zonder restitutie van het trainingsgeld.

7. Aansprakelijkheid
Het Instituut stelt zich niet aansprakelijk voor tijdens of na de trainingsuren zoekgeraakte eigendommen.

8. Certificaten/Diploma's
Wij leiden de deelnemers op voor onze eigen certificaten/examens. Tegen betaling van Ä 30,00 kunt u examen doen voor een diploma dat officieel erkend is en dat wordt afgegeven door de stichting IVIO.